Kallelse till extrastämma

Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Årsta Gård till extrastämma.
DATUM: Onsdagen den 29 Oktober 2014
TID: Kl 19-20
PLATS: Bostadsrättsföreningens lokal Svärdlångsvägen 19 A
DAGORDNING.
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande vid stämman.
5. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
6. Val av justeringsmän.
7. Fråga om kallelse till stämma behörigen skett.
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
9. Stämmans avslutande.