Brandskyddsregler

Brandskyddsregel för utrymningsvägar och trapphus: För att underlätta utrymning och förhindra uppkomst av brand får inte möbler och utrustning placeras på gemensamma öppna ytor i trapphus och källargångar. Städning skall ske regelbundet och avfall, returpapper och annat brännbart skall tas om hand.

Brandskyddsregel för förvaring av brännbart material utomhus: Inget brännbart material får ställas intill husfasad, nära under tak. För att förhindra anlagd brand och brandspridning skall öppna containrar med brännbart material vara placerade minst 6 m från byggnadens fasad (sopkärl räknas som öppen container).

Brandskyddsregel för dörr i brandcellsgräns: För att begränsa brandspridning inom byggnaden skall dörrar i brandcellsgränser hållas stängda och vara försedda med dörrstängare. Dörrarna får inte ställas upp med kilar eller liknande.

Brandskyddsregel för dörr i utrymningsväg: Utrymningsdörr skall vara öppningsbari minst 90º, samt vara lätt öppningsbar utan hjälp av nyckel.

Brandskyddsregel för entreprenörer: Vid de tillfällen då heta arbeten skall utföras skall entreprenören visa upp giltigt Heta arbeten-certifikat för brandskyddsansvarig/ordföranden. Entreprenörer skall informera brandskyddsansvarig/ordföranden om arbeten som påverkar brandskyddet.

Brandskyddsregel gällande lampor och lysrör: Belysningsarmaturer där skyddskåpa saknas eller är skadad förses med ny skyddskåpa. Lysrör som blinkar eller inte tänder repareras omgående. Byte bör göras till säkerhetsglimtändare alternativt LED. Glödlampor med större watt-tal än märkningen på armaturen får inte användas.

Brandskyddsregel gällande rökning: Rökning är förbjuden i trapphus, tvättstugor och allmänna utrymmen.

Rapportering av tillbud: För att hindra uppkomst av brand skall händelser som kan leda till en brand rapporteras till brandskyddskontrollant/brandskyddsansvarig. Tillbuden skall utvärderas och följas upp för att kunna göra eventuella förbättringar.

Brandskyddsregel gällande förvaring av brandfarliga varor: MSB:s regler för förvaring av brandfarlig vara skall efterlevas.

  • Källarförråd – Ingen förvaring får ske.
  • Lägenhet – Förvaring av sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek samt behållare med brandfarlig vätska av högst 10 liters storlek godkänns.
  • Ej inglasad balkong – Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) samt brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek godkänns. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind. Är balkongen inglasad så räknas den som en del av lägenheten.
  • Föreningens förråd för fastighetsunderhåll – Följande får förvaras i detta utrymme: 5 liter acetylen, 1 st gasolflaska P11 samt 25 liter brandfarlig vätska.